Verktyg och metoder för utveckling av hållbara produkter

I takt med att information om klimatförändringar, miljöförstöring och framtida resursbrist blir vanligare så ökar samhällets och kunders efterfrågan på mer, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt, hållbara produkter. Hållbarhet har därför blivit en allt viktigare aspekt för företag vid utveckling av nya varor och tjänster vilket ofta kräver specialkompetens, metodkunskap och tillgång till omfattande hållbarhetsdata.

Creocon har lång erfarenhet av produktutveckling med inriktning mot hållbara produkter. Vi har dessutom mycket god metodkunskap och tillgång till omfattande hållbarhetsdata och egen mjukvara för livscykel- och hållbarhetsanalyser. Sammantaget gör detta oss väl rustade att hjälpa våra kunder att förbättra sin utvecklingsprocess, öka sin kompetens och att snabbt och kostnadseffektivt komma igång med utveckling av mer hållbara produkter.

Design for environment (DFE)

Design for environment (DFE) är en designmetod avsedd att minska den påverkan en produkt, process eller tjänst kan ha på människors hälsa och miljö och där effekterna beaktas över hela (eller delar) av dess livscykel. 

DFE-Process

Introtext.

Steg 1. Problemformulering. I samråd med uppdragsgivaren identifieras och beskrivs det problem som skall lösas, t.ex. att finna en ny eller modifierad produkt med lägre miljöpåverkan. Creocons långa erfarenhet av hållbarhet gör att vi ofta kan bidra med information om vilka åtgärder som kan bidra till snabbt minskad miljöbelastning med liten insats, vilka delar av produktens livscykel som sannolikt bidrar till störst påverkan, etc.

Steg 2: Systemanalys. Detta första steg innebär att, i samarbete med uppdragsgivaren, upprätta och sammanställa en detaljerad beskrivning av systemets uppbyggnad, prestanda och funktioner. Om uppdragsgivaren inte tidigare gjort en livscykelanalys görs denna i detta skedet. Till hjälp med genomförandet av denna utnyttjar vi vår egen hållbarhetsdatabas.

Steg 3: Problemanalys. I samråd med uppdragsgivaren fastställs de hållbarhetsfaktorer som skall utgöra grund för utvärdering och val av lösningsalternativ. Dessa faktorer kan innehålla såväl kvantitativa som kvalitativa ekonomiska, miljörelaterade och/eller sociala kriterier. Vår långa erfarenhet av hållbarhetsarbete gör att vi kan bidra med information om och förslag på vilka kriterier som kan vara mest lämpliga.

Steg 4: Problemlösning. Identifiering av lösningsalternativ. Att finna mer hållbara produkter innebär ofta att man ställs inför frågeställningar där hållbarhetsaspekten (t.ex. miljöpåverkan) ställs mot produktprestanda och/eller -kostnad. En bra lösning är en sådan där hållbarheten inte påverkar prestandan/kostnaden negativt. I detta arbete kan vi med hjälp av vår stora verktygslåda för innovativ problemlösning, t.ex. TRIZ, i kombination med gedigen kunskap om DFE-metoder bidra till att finna goda lösningar. Detta steg kan med fördel utföras tillsammans med kundens egen personal för att på så sätt bidra till kompetensöverföring.

Steg 5: Framtagning av beslutsunderlag. Detta steg utförs vanligen i samråd med uppdragsgivaren och baseras på de hållbarhetskriterier som fastställts i Steg 3. Med hjälp av Creocons utvärderingsverktyg och genom tillgång till vår hållbarhetsdatabas utvärderas framtagna lösningsförslag med avseende på hur väl de uppfyller ställda krav och önskemål.

Steg 6: Val av lösning. Slutligt val av lösning utförs alltid tillsammans med uppdragsgivaren.