Hållbarhetsdatabas

Kostnadseffektiv hållbarhetsanalys av produkter kräver tillgång till en stor mängd data av olika typ och effektiva analysverktyg. Vår hållbarhetsdatabas har vi utvecklat under lång tid och den innehåller idag såväl teknisk information som hållbarhetsdata för tusentals material inklusive information om tillgångar, materialens geografiska ursprung, tillverkningsmetoder, risker, toxicitet och även information om olika tillverkningsprocessers, energi- och transportsystems miljöpåverkan.

 Vår databas, i kombination med ett eget analysverktyg, gör det möjligt för oss att snabbt och kostnadseffektivt hjälpa våra kunder att genomföra hållbarhetsanalyser av befintliga eller kommande produkter. Beroende på våra kunders önskemål kan vi analysera olika materials och komponenters miljöpåverkan (Energiförbrukning, CO2, Vattenförbrukning) under delar av eller hela produktens livscykel. Databasen innehåller även annan viktig information, t.ex. materialens eventuella toxicitet, återvinningsbarhet, om de är eller riskerar att svartlistas, hur mycket som tillverkas och materialtillgången globalt. Slutligen kan vi även se i vilka länder de material som används produceras och dessa länders sociala och ekonomiska situation.

Beroende på omfattningen och resultatet av hållbarhetsanalysen och om våra kunder så önskar kan vi, baserat på informationen i databasen, även ge förslag på t.ex. alternativa material, tillverkningsprocesser eller utformningar för att minska t.ex. en produkts eller komponents miljöpåverkan. 

 

Databasen uppdateras och kompletteras kontinuerligt med nya material, reviderade nationsdata mm. Informationen i databasen hämtas från bl.a. handböcker, tillverkares datablad, forskningsrapporter, internationella standarder och andra publika källor (t.ex. FN, Världsbanken etc.).

Databas - innehåll

Hållbarhetsdatabasen är uppdelad i sex olika delar, var och en med olika typer av information:

Del 1: Grundämnen

Många av de tekniska material som används i dag baseras på ett grundämne men innehåller dessutom ofta flera andra tillsatsämnen som ger materialet specifika egenskaper. Dessa legeringsämnen, ofta små mängder av andra grundämnen, är inte sällan kritiska ur en eller flera aspekter; tillgången kan vara begränsad, utvinningen kan medföra stor miljöpåverkan, materialen kanske utvinns i politiskt instabila områden etc.

För att kunna utföra en mer djupgående hållbarhetsanalys innehåller denna del av databasen, förutom information om materialens tekniska egenskaper, även information om hur stora tillgångar det finns, var materialen utvinns, årlig världsproduktion och miljöpåverkan vid utvinning (energiåtgång, CO2-utsläpp och vattenförbrukning) och utgör därför viktig information vid bedömning av en produkts hållbarhet och för val av, såväl miljömässigt som socialt, mer hållbara material.

Del 2: Tekniska materialdata

Vid de analyser vi utfört genom åren kan vi se att material-användningen (jämte användningen av den färdiga produkten) oftast utgör den största källan till negativ miljöpåverkan. 

Denna del av databasen innehåller tekniska data för tusentals material, såväl metalliska material som polymerer, keramer och glas, magnetiska material, biomaterial och kompositer.

I denna materialdatadel ingår t.ex. information om materialens mekaniska egenskaper (hållfasthet, styvhet etc.), elektriska egenskaper (ledningsförmåga, resistivitet etc.), termiska egenskaper (användningstemperaturer, termisk ledningsförmåga, etc.), optiska egenskaper (brytningsindex, opacitet, …), miljötålighet (mot vatten, lösningsmedel, UV-strålning etc.) och processegenskaper (tillverkningsmetoder) mm. Den stora informationsmängden och för många olika material gör det möjligt att kostnadseffektivt söka efter och föreslå alternativa material med bra prestanda men med mindre miljöpåverkan.

 

Del 3: Miljö och hållbarhetsdata

Denna del av databasen, i kombination med vårt eget gräns-snitt, utgör grunden för att snabbt och kostnadseffektivt hjälpa våra kunder att genomföra miljö och hållbarhets-analyser baserat på de tekniska material som ingår i den produkt som studeras.  

För de tusentals material som ingår i databasen återfinns här information om deras miljöpåverkan dels vid framställning av råmaterialet men även vid bearbetning (energiförbrukning, CO2 och vattenförbrukning) samt information om hur materialet kan tas om hand då produkten inte längre används (återvinningsbarhet, deponi etc.). Utöver denna data återfinns här även geo-politisk information (produktionsländer, tillgängliga resurser, årlig världsproduktion etc.), information om toxicitet, risken att materialet svartlistas (RoHS) mm.

 

Del 4: Tillverkningsprocesser

Denna del av databasen innehåller information om olika typer av tillverkningsmetoder och gör det möjligt att, i de fall en hållbarhetsanalys visar att tillverkningsprocessen utgör en stor del av en produkts miljöbelastning, identifiera alternativa mer hållbara processer eller metoder. 

 

Del 5: Nationsdata

Det blir i dag allt vanligare att kunder efterfrågar produkter som tillverkats på ett socialt hållbart sätt. Med hjälp av denna databas i kombination med information om var materialen framställs kan vi enkelt se om det finns risk att materialen kommer från länder där den sociala eller politiska situationen är sådan att speciella försiktighet kanske måste tas vid t.ex. materialinköp eller leverantörsval.

Informationen som hämtas från offentliga källor (FN, Världsbanken) innehåller data så som t.ex. medellivslängd, trygghetsindex, pågående konflikter, ekonomi, korruptionsindex, hälsodata mm.)

Del 6: Övrigt

Denna del av databasen innehåller data om bl.a. olika typer av energiomvandlingar, transporter och deras miljöpåverkan samt energimix för olika länder. Denna del utgör underlag för att även göra kvantitativa uppskattningar av miljöpåverkan beroende på hur och var produkten tillverkas och används.