Verktyg och metoder för konceptval

En väl genomförd problemanalys och idégenerering leder i de flesta fall till en mycket stor mängd idéer – dels sådana som är riktigt bra men även sådana som är mindre bra. Nästa steg är att välja vilken eller vilka av idéerna som skall vidareutvecklas – förmodligen det viktigaste valet i hela utvecklingsprocessen. Vid konceptvalet bestäms 80-90% av den nya/förändrade lösningens effektivitet, prestanda och kostnad. Efterföljande steg innebär endast en optimering av det valda konceptet.

Erfarenhet, branschkunskap och magkänsla skall inte underskattas som urvalsgrund, speciellt inte om valet av lösning inte är av någon större ekonomisk eller strategisk betydelse. För konceptval av större vikt och på grund av konceptvalets stora betydelse är det viktigt att detta görs på ett strukturerat sätt och så att valet, så långt möjligt, baseras på fakta – inte enbart personliga preferenser eller intuition.

I Creocons ”verktygslåda” för konceptval ingår ett antal verktyg och metoder (se nedan) som kan användas var för sig eller i kombination för att erhålla ett gott faktaunderlag för beslutsfattandet.

Metodöversikt

Pugh

En enkel konceptvalsmatris lämplig för grovsållning av koncept. Metoden tar inte hänsyn till hur viktiga olika krav eller egenskaper är i förhållande till varandra men är lämplig som utgångspunkt om antalet idéer är mycket stort. En fördel med metoden är att den tydligt visar på eventuella möjligheter att kombinera olika koncept och därigenom erhålla än bättre lösningar.

Kepner-Tregoe

En urvalsmetod som innebär att idéer och koncept värderas utefter hur väl de uppfyller ställda kriterier och med hänsyn taget till hur viktiga de olika kriterierna är. Metoden kompletteras dessutom med en analys av konceptens svaga punkter för att minska risken att välja koncept som har erhållit höga totalpoäng men där dessa erhållits på områden som är mindre viktiga.

Riskanalys

En kritisk faktor vid alla konceptval är den riskexponering ett specifikt val kan innebära. En riskanalys såsom vi utför den innebär att koncepten värderas utefter uppskattade ekonomiska och tekniska risker samt den tid fortsatt utveckling kan komma att ta. Detta ger ytterligare en pusselbit till det totala underlaget för att göra ett bra konceptval

QFD – ”Quality Function Deployment”

QFD är en välkänd metod för att säkerställa kvalitet från konceptval till leverans. QFD består i princip av ett antal olika steg och där det första syftar till att fastställa en korrekt kravspecifikation vilken sedan kan utnyttjas som ett underlag för konceptvalet. I takt med att kraven på miljöpåverkan och andra hållbarhetsaspekter har ökat så har QFD i dag blivit ett än viktigare verktyg då det underlättar värderingen av produkternas miljöegenskaper. Arbetet med QFD tenderar ofta att bli mycket omfattande och vi rekommenderar därför oftast att man endast utnyttjar delar av metoden. En fullständigt genomförd QFD rekommenderar vi endast i de fall då konceptvalet är av stor ekonomisk eller strategisk betydelse för våra kunder.

FMEA

FMEA är en systematisk och av många företag ofta använd metod att identifiera möjliga svagheter hos produkter eller processer, utvärdera svagheternas konsekvenser och eventuell risk för kundpåverkan. Genom att utnyttja FMEA redan på konceptstadiet kan man genom poängsättning bedöma hur bra ett koncept är, var de allvarligare bristerna finns och hur stora risker som är förknippade med dessa. Förutom att få ett mått på hur bra (eller dåligt) ett koncept är erhålls även information om vilka delar som eventuellt kan behöva förbättras.