Livscykelanalys (LCA)

För att kunna hjälpa våra kunder att snabbt och kostnadseffektivt genomföra kvalitativa hållbarhetsanalyser av produkter eller komponenter har vi utvecklat ett eget gränssnitt till vår databas. Gränssnittet är utformat så att vi kan titta på hela eller delar av produktens och dess livscykel; materialframställning, tillverkning, transporter, användning och ”End of Life”.

För varje steg i produktens livscykel kan vi enkelt beräkna och avläsa hur mycket energi som förbrukas, hur mycket CO2 som genereras och eventuell vattenförbrukning. Eftersom energimixen (andel och typ av olika energislag) varierar beroende var produkten tillverkas och används så blir även t.ex. CO2 utsläppen olika. Detta kan vi därför också ta hänsyn till vid livscykelanalysen

1: Materialframställning

Råmaterialet utgör ofta en stor del av produktens totala miljöbelastning. Vid analys av materialets inverkan på produktens hållbarhet utgår vi från den typ och mängd (kg) material som används i produkten/komponenten och kan snabbt göra en uppskattning av energiåtgången vid framställning av materialet, CO2-utsläpp och eventuell vattenförbrukning. Vi tar även hänsyn till om det material som används innehåller en större eller mindre andel återvunnet material då detta i sin tur minskar materialframställningens miljöpåverkan. Det är dessutom möjligt att enkelt prova olika materialtyper för att på så sätt se om det finns alternativ som är bättre ur ett miljöperspektiv. 

Utöver miljöpåverkanseffekter kan vi, för de analyserade materialen, även ta fram annan hållbarhetsinformation så som t.ex. eventuell toxicitet, om det är eller riskerar att bli svartlistat, världsproduktion och hur stor tillgången på materialet är mm. Dessutom kan vi kan även se i vilka länder råmaterialet utvinns/produceras och dessa länders ekonomiska och sociala situation.

2: Tillverkning

Tillverkning av produkter/komponenter kräver ofta flera processteg och där varje steg bidrar olika mycket till den totala miljöbelastningen bl.a. genom den energi som förbrukasVid analysen av tillverkningsprocessen kan vi studera såväl den kompletta processen som enskilda delar; primär tillverkningsmetod (t.ex. formsprutning, smide etc), sekundär tillverkning (ofta avverkande bearbetning), eventuell sammanfogning (montering, svetsning, limning etc) och/eller eventuell ytbehandling (lackering, galvanisering etc).

3: Transporter

Transporter utgör i vissa fall en betydande del av enskilda komponenters eller färdiga produkters miljöbelastning, speciellt vid transport av tunga eller, i vissa fall skrymmande, material, produkter och komponenter.  Vid analys av den miljöbelastning eventuella transporter utgör kan vi studera den totala mängden transporter under produktens hela livscykel såväl som under enskilda faser. Databasen innehåller data för olika typer av transportmedel (oceangående eller kustnära sjötransport, vägtransporter med olika fordonsslag, tåg, flyg etc.) som energislag (el, bensin, diesel, gas, etanol, …).

4: Användning

Inte sällan bidrar användningen av en produkt i stor utsträckning till den totala miljöbelastningen. Speciellt gäller detta produkter med lång livslängd och som förbrukar energi vid användningen och/eller om de de är mobila, t.ex. används i fordon och därmed bidrar till ökad fordonsvikt. Den totala miljöbelastningen beror även på i vilket land eller geografisk region produkten används eftersom energimixen och därmed bl.a. CO2-utsläppen är olika från land till land. Vid analysen av en produkts/komponents miljöbelastning under användningsfasen beaktas såväl förväntad livslängd, var produkten används, användningsfrekvens, eventuell egen energi- eller vattenförbrukning. Om produkten dessutom utgör en del av en mobil enhet tas även hänsyn till fordonstyp(-er),användningsfrekvens och körsträcka.

5: "End of Life"

Det sista steget i en hållbarhetsanalys är vad som händer med produkten då den förbrukats. Här kan vi studera miljöpåverkan beroende på om produkten eller delar därav kommer att återanvändas, materialåtervinnas, förbrännas, deponeras och/eller brytas ner biologiskt.

6: Analys och resultat

Beroende på våra kunders önskemål om vad som skall analyseras sammanställs resultaten i en rapport. Beroende på resultatet av analysen kan vi även komma med förslag på möjliga åtgärder för att minska produktens miljöpåverkan (t.ex. alternativa material och processer mm).