Verktyg och metoder

Nästan 20 års arbete med innovativ problemlösning har lett fram till att Creocon idag har en mycket bred och djup kunskap om ett mycket stort antal metoder och verktyg för problemanalys, idégenerering och konceptutveckling. De senaste 10 åren har fokus varit på utveckling av mer hållbara och miljövänliga produkter och processer. 

Förutom traditionella metoder, som t.ex. Livscykelanalys (LCA), ”Design for Environment” (DFE), Value Engineering, QFD, QFD(e), FMEA, Robust Design etc, använder vi även TRIZ. TRIZ är en samling mycket kraftfulla ingenjörsverktyg och metoder för innovativ teknisk problemlösning och konceptutveckling. TRIZ, som i svensk industri började användas först en bit in på 2000-talet har genom sin effektivitet snabbt blivit vanligare och utgör idag ett vanligt inslag i såväl forskar- som ingenjörsutbildningar vid högskolor och universitet runt om i landet. Speciellt användbart har TRIZ blivit vid utveckling av mer miljövänliga produkter eftersom detta i många fall innebär att det då ställs motstridiga krav på miljövänlighet och produktprestanda eller produktkostnad. Att försöka finna lösningar där dessa motstridiga krav kan mötas utan att behöva kompromissa är en av grundstenarna i TRIZ och därför nämns  beskrivs metoden allt oftare i fackpress eller forskningsartiklar som ett bra verktyg vid utveckling av mer hållbara produkter. (Läs mer om TRIZ).

Till flera av våra metoder och verktyg har vi utvecklat egna programvaror och byggt upp gedigna databaser med dels miljö- och hållbarhetsdata men även lösningar och lösningsprinciper för olika typer av tekniska problem i många olika tillämpningar och med olika teknologier. Våra databaser, som vi kontinuerligt uppdaterar, baseras på såväl omfattande litteraturstudier och sökningar i patentdatabaser som egna erfarenheter och används regelbundet som en del i vår jakt på innovativa lösningar för våra kunder.

De verktyg vi vanligtvis använder för teknisk problemlösning kan delas in i fyra kategorier:

1. Teknisk problemanalys- och problemformulering (läs mer)

2. Idégenerering och problemlösning (läs mer)

3. Konceptval (läs mer)

4. ”Design for Environment (DFE)” (läs mer)

Vilka verktyg och metoder som är lämpliga att använda i det enskilda fallet beror på uppdraget och dess syfte, problemets art och våra kunders önskemål.